KU Leuven

Professor in kosteneffectief bouwen (junior)

2023-12-04 (Europe/Brussels)
Save job

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Aan de Groep Wetenschap en Technologie, Faculteit Ingenieurswetenschappen, Departement Architectuur van de KU Leuven is er een voltijdse vacature op de campus Leuven-Heverlee in het zelfstandig academisch personeel in het gebied van kosteneffectief bouwen. We zoeken gemotiveerde kandidaten met de capaciteit om onderzoek te ontwikkelen in het domein van kosteneffectief ontwerp van duurzame gebouwen (nieuwe constructies en renovaties) en steden vanuit een levenscyclusperspectief en met de capaciteit actief bij te dragen aan de onderwijsprogramma’s van het Departement.
Het Departement Architectuur is verantwoordelijk voor het onderzoek in het brede veld van de architectuur, de door de mens gecreëerde gebouwde omgeving. Ontwerpen staat centraal. Van theorie en geschiedenis tot bouwtechniek en constructie, van erfgoedzorg tot stedenbouw, ruimtelijke ordening en landschap geldt voor ons maar één streefdoel: excellentie. Dit onderzoek wordt verricht in de Faculteit Ingenieurswetenschappen (Leuven-Heverlee) en in de Faculteit Architectuur (Campus Sint-Lucas Brussel – Gent). Het Departement fungeert als internationaal expertisecentrum in deze domeinen en telt ruim 160 internationale doctorandi.
De vacature beoogt uitdrukkelijk de bestaande expertise binnen KU Leuven, de Faculteit Ingenieurswetenschappen en het Departement Architectuur verder te ontwikkelen en te combineren. Dit profiel past binnen de ambitie van het departement om bij te dragen aan de uitdaging om te komen tot een duurzamer gebouwenbestand, meer bepaald door te onderzoeken hoe de uitdagingen waarmee de gebouwde omgeving wordt geconfronteerd, op een kosteneffectieve manier kunnen worden aangepakt. Belangrijke uitdagingen zijn impact op en blootstelling aan klimaatverandering, hoog gebruik van hulpbronnen en schadelijke emissies (bijvoorbeeld afval). Het doel is te werken aan de ontwikkeling van methoden en computationele instrumenten om een kosteneffectief ontwerp (van nieuwe constructies of renovaties) van duurzame gebouwen en steden vanuit een levenscyclusperspectief mogelijk te maken. Hiermee wordt beoogd besluitvormers in de vroege ontwerpfasen te voorzien van de nodige kosteninformatie en beleidsmakers te ondersteunen bij het opstellen van stappenplannen voor de dynamiek van het gebouwenbestand met deze inzichten.
De kandida(a)t(e) zal behoren tot onderzoeksgroep Architectural Engineering op de campus te Leuven-Heverlee. De kandidaat zal werken in een onderzoeksafdeling met een sterke expertise op het gebied van de beoordeling van levenscyclus milieu-impact, ontwerp optimalisatie en de beoordeling van de prestaties van gebouwen. Er wordt gestreefd naar nauwe samenwerking met deze gebieden om de complexiteit van gebouwen vanuit een holistisch perspectief aan te pakken. Hoewel deze vacature op zoek is naar een deskundige op het gebied van de beoordeling van de kosten van gebouwen, wordt expertise op het gebied van de beoordeling van de ecologische impact, klimaatmodellering, beoordeling van de prestaties van gebouwen, besluitvorming op basis van meerdere criteria of ontwerp optimalisatie dan ook als een belangrijke toegevoegde waarde beschouwd.

Website van de eenheid

Opdracht

Onderzoek

 • U bouwt internationaal georiënteerd onderzoek uit op een hoog niveau over bouwkosten en kosteneffectief bouwen. U hebt daarbij oog voor het ruimer perspectief van duurzaam bouwen via samenwerking met de andere docenten van de onderzoeksgroep Architectural Engineering.
 • U zal actief betrokken zijn bij doctoraten aan het Departement Architectuur, als promotor of als lid van het begeleidingscomité. Zo bouwt u uw onderzoeksgroep uit en geeft u blijk van academisch leiderschap.
 • Ook werkt u actief mee aan de ontwikkeling van toekomstige onderzoeksprojecten, zowel fundamenteel als toegepast, binnen de Afdeling en binnen het Departement, waarbij u bijdraagt tot het verwerven van onderzoeksfinanciering op het universitaire, nationale en/of Europese niveau. U publiceert op het hoogste wetenschappelijke niveau.
 • U ondersteunt nationale en internationale samenwerkingsverbanden in uw Afdeling en Onderzoeksgroep en helpt ze te bevorderen en verder uit te bouwen. 
 • U streeft naar excellentie in uw onderzoek en levert zo een bijdrage aan de verdere uitbouw van het Departement. 
 • Opmerking. In de eerste jaren van uw aanstelling wordt uw onderwijsbelasting beperkt in overleg met de onderwijscommissie en met de andere docenten in architectural engineering, om u toe te laten uw onderzoek uit te bouwen.

Onderwijs

 • U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen het domein van constructie van gebouwen, bouweconomie en BIM, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. U levert concreet een bijdrage aan het bachelor- en masterprogramma burgerlijk ingenieur-architect van het Departement.
 • U integreert uw onderzoek in uw onderwijs. U engageert zich om het bestaande onderwijsmodel kritisch door te lichten, te verfijnen en uit te bouwen. 
 • U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de faculteit/universiteit door begeleiding van masterproeven en als promotor van doctoraatsstudenten.
 • U vervult uw onderwijsopdrachten overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.
 • U werkt hierbij nauw samen met de andere docenten Architectural Engineering, en met de andere ZAP leden van de Afdeling. 

Dienstverlening

 • U bent bereid tot interne evenals wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening, bijvoorbeeld door nauwe contacten te onderhouden met het werkveld of door lidmaatschap van adviescommissies. 
 • U engageert zich om een voortrekkersrol te vervullen in het academisch management en de verdere uitbouw van de opleiding burgerlijk ingenieur-architect. 
 • Daarnaast speelt u een actieve rol bij de uitstraling en profilering van het departement/de faculteit ten aanzien van bestaande en nieuwe studenten en het brede beroepenveld. Dit kan via deelname aan publieksvoorstellingen, infodagen, introductiemomenten en dergelijke.

Profiel

 • U bent houder van een masterdiploma burgerlijk ingenieur-architect of een daarmee gelijkwaardig ingenieursdiploma en van een doctoraat op proefschrift waarvan het onderwerp verband houdt met het onderzoeks- en onderwijsdomein beschreven hierboven. 
 • U hebt aantoonbaar onderzoekservaring in het beoogde domein op een kwalitatief hoog niveau (publicaties, inschakeling in gereputeerde onderzoeksprogramma’s en –instituten, onderzoeksfinanciering). 
 • Internationale ervaring verworven tijdens uw academisch curriculum en/of internationale beroepservaring, en/of samenwerking met praktijk uit andere disciplines, worden als een pluspunt beschouwd.
 • Onderwijservaring in de architectuur, ingenieurswetenschappen verbonden met het bouwen, en verwante domeinen wordt eveneens positief ingeschat. U bent bereid het programma burgerlijk ingenieur-architect en de master na master programma’s van het Departement (inter)nationaal op de onderwijskaart te zetten.
 • U beschikt over aantoonbare organisatorische vaardigheden en leidinggevende capaciteiten, en bent collegiaal ingesteld. U bent tevens een ruimdenkende pleiter voor een dynamisch departement, een bekwame en toekomstgerichte pedagoog. U bent een bruggenbouwer enerzijds tussen praktijk, onderwijs en onderzoek, anderzijds tussen afdelingen, instellingen, organisaties en gemeenschappen.
 • Een goede kennis van het Engels is een vereiste. 
 • De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.
 • Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

Aanbod

 • Wij bieden een voltijdse (100 %) tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. 
 • De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau. 
 • De KU Leuven heeft een rijke wetenschappelijke traditie en geschiedenis en was de alma mater van grote namen in de wetenschap zoals Erasmus, Andreas Vesalius en Georges Lemaître. Dankzij haar internationaal gerenommeerde onderzoeks- en onderwijsprogramma's wordt de universiteit stelselmatig gerekend tot de beste 50 universiteiten ter wereld.
 • U werkt in Heverlee nabij Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam. 
 • De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ... 
 • Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 110.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.
 • Naargelang uw curriculum vitae en uw wetenschappelijke anciënniteit verschillen de aanstellingsmogelijkheden. Ofwel wordt u aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien wordt u, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent. Ofwel, indien uw track record dit rechtvaardigt, wordt u aangesteld als hoofddocent (of een vergelijkbare rang) voor een proefperiode van 3 jaar; nadien wordt u, bij positieve evaluatie, vast benoemd. 

Interesse?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met:
- Prof. dr. Bruno De Meulder, Departementsvoorzitter (Heverlee) (bruno.demeulder@kuleuven.be) 
- Prof. dr. Karen Allacker, hoofd Onderzoek Sectie “Ontwerp en Engineering van Constructie en Architectuur”, (karen.allacker@kuleuven.be) 

U kunt uitsluitend solliciteren via onze online sollicitatietoepassing. Als u problemen ondervindt, kunt u mailen naar solliciteren@kuleuven.be
Voeg aan uw sollicitatie volgende onderdelen toe (meer info vindt u op de jobsite KU Leuven):
- een biosketch waarin u uw meerwaarde als academicus aantoont voor de kerntaken onderzoek, onderwijs en dienstverlening in uw voorbije loopbaan en voor uw toekomstige activiteiten (maximaal 2 pagina’s) ;
- een dossier over uw vijf belangrijkste publicaties of realisaties;
- een uitgebreid cv (met inbegrip van een volledige publicatielijst en desgevallend een portfolio van uw architectuurprojecten);
- een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend onderzoeksteam met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de entiteit van tewerkstelling (maximaal 4 pagina’s);
- uw visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina’s);
- uw bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en wetenschapscommunicatie) (maximaal 1 pagina);
- uw visie op leiderschap (maximaal 1 pagina).

De KU Leuven voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid. Zij moedigt kandidaten uit groepen die in de universiteit momenteel ondervertegenwoordigd zijn expliciet aan om zich kandidaat te stellen.
KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenen.

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Informatie over de vacature

Functienaam
Professor in kosteneffectief bouwen (junior)
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2023-06-06
Uiterste sollicitatiedatum
2023-12-04 23:59 (Europe/Brussels)
2023-12-04 23:59 (CET)
Save job

Meer vacatures bij deze werkgever