KU Leuven

Onderzoeksprofessor in milieu- en beroepstoxicologie (BOFZAP)

2024-09-03 (Europe/Brussels)
Baan opslaan

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Aan Departement voor Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg binnen de Groep Biomedische Wetenschappen van de KU Leuven is een voltijdse academische onderzoekspositie vacant in milieu- en beroepstoxicologie. Deze positie maakt gebruik van middelen die ter beschikking worden gesteld door de Vlaamse Overheid via het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOFZAP).

We zoeken gemotiveerde en internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent onderzoeksdossier en met onderwijscompetentie in het domein van toxicologie en gezondheid. De aanstelling is voorzien op 1 september 2025. Aanvragen zullen parallel en onafhankelijk van elkaar geëvalueerd worden door 1) de Onderzoeksraad van de KU Leuven in een competitieve procedure over alle onderzoeksdomeinen heen en 2) de facultaire beoordelingscommissie. Gedurende de eerste 10 jaar zullen de onderwijsverplichtingen als onderzoeksprofessor beperkt zijn. Na deze periode wordt de positie omgezet naar een reguliere academische positie.

Het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg doet onderzoek naar de maatschappelijke aspecten van gezondheidszorg. Onder haar leden bevinden zich experten vanuit een brede waaier aan academische disciplines: ziektepreventie, gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering, kwaliteitszorg, gezondheidszorgbeleid, bioethiek, gezondheidsrecht, gezondheidseconomie, gezondheidscommunicatie, biostatistiek, epidemiologie, geriatrie en gerontologie, verpleeg- en vroedkunde, urgentiegeneeskunde en huisartsgeneeskunde.

Leden van het Departement verrichten interdisciplinair toponderzoek met een grote impact op nationaal en internationaal niveau. Verder staan zij in voor kwalitatief hoogstaand onderwijs in verschillende opleidingsdomeinen. Daarnaast voorzien zij professionals en instellingen uit de gezondheidssector van inzichten, concepten en technieken die hen moeten toelaten om optimaal in te spelen op de noden en verwachtingen van de patiënt en de samenleving op het gebied van gezondheidzorg. Bovendien trachten ze de samenwerking met de klinische geneeskunde en onderzoek te verbeteren en zijn ze nauw betrokken bij nationale en internationale partnerschappen. Het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg biedt een dynamische onderzoekscontext die ruimte biedt voor interdisciplinaire samenwerking.

Website van de eenheid

Opdracht

Onderzoek

Het behoort tot de opdracht van de aangestelde kandidaat binnen het domein van milieu- en beroepstoxicologie een internationaal, competitief onderzoeksprogramma te ontwikkelen, excellente wetenschappelijke resultaten van internationaal niveau na te streven en nationale en internationale samenwerkingsverbanden op het vlak van onderzoek te steunen en te bevorderen. De kandidaat moet beantwoorden aan een sterk onderzoeksprofiel of het potentieel ertoe hebben. Tevens wordt een multidisciplinaire opstelling van de kandidaat verwacht en een bereidheid tot intensieve samenwerking met andere onderzoekers en onderzoekseenheden aan KU Leuven, zoals onder andere de eenheid Omgeving en Gezondheid, het Laboratorium voor Arbeids- en Milieuhygiëne, het laboratorium voor Respiratoire Aandoeningen en Thoraxheelkunde (BREATHE),... 

De kandidaat:

 • Is een excellente, internationaal georiënteerde onderzoeker en ontwikkelt een eigen onderzoeksprogramma in het domein van milieu- en beroepstoxicologie in preventieve gezondheid, met onder andere experimenteel labowerk, observationeel epidemiologisch studies en interventionele studies. De kandidaat heeft relevante ervaring met onderzoeksmethoden om effecten op de gezondheid te onderzoeken na blootstelling aan chemische polluenten in de algemene bevolking en op de werkplek. Deze methode kunnen in vitro, in vivo en in silico technieken zijn, of nieuwe alternatieve methoden (NAMs) om (immuno)toxicologische mechanismen voor long of systemische ziekten te ontdekken (zoals beroepsastma, stoflong, autoimmuun ziekten, kanker, enz).
 • Versterkt bestaande onderzoekslijnen en brengt complementaire nieuwe expertise aan door nauw samen te werken met de leden van de onthaaleenheid.
 • Publiceert op het hoogste wetenschappelijke niveau in wetenschappelijke tijdschriften van de domeinen toxicologie, omgevingswetenschappen, longonderzoek, immunologie, zoals Environment International, Environmental Health Perspectives, Particle and Fiber Toxicology, Archives of Toxicology, European Respiratory Journal, Journal of Allergy and Clinical Immunology, etc.
 • Bouwt een eigen onderzoeksgroep uit.
 • Begeleidt masterstudenten, doctoraatsstudenten en postdocs op internationaal niveau.
 • Beoogt het verwerven van competitieve onderzoeksmiddelen bij nationale en/of internationale fondsen en dient daartoe effectief onderzoeksprojectvoorstellen in.
 • Zet zowel binnen de KU Leuven als (inter)nationaal samenwerkingsverbanden op in de context van het onderzoeksprogramma.
 • Streeft naar excellentie in onderzoek en levert zo een bijdrage aan de internationale uitstraling en onderzoeksreputatie van de eenheid Omgeving en Gezondheid, het Departement voor Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg en de KU Leuven.
 • Heeft een uitgesproken interesse voor fundamenteel onderzoek, maar besteedt ook aandacht aan de valorisatie en toepassingen van het onderzoek bv. door contacten met beleidsmakers, werknemers en werkgevers.

Onderwijs

Alhoewel het hier over een aanstelling als onderzoeksprofessor gaat, wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij geleidelijk bijdraagt tot state of the art onderwijs. 

De opdracht van de aan te stellen kandidaat omvat eveneens een beperkte onderwijsopdracht in de master biomedische wetenschappen (toxicologie, blootstelling en risicoanalyse van polluenten) en ad hoc lessen in de stadslabo cursus en de master-na-master Global Health. De kandidaat maakt hierbij gebruik van de mogelijkheden die KU Leuven biedt om het onderwijs verder te professionaliseren. 

Dit onderwijs moet aan de eisen beantwoorden die aan academische opleidingen worden gesteld wat niveau, oriëntatie en academisch gehalte betreft, in het bijzonder is het onderzoeksgebaseerd en -georiënteerd. Het onderwijs moet bij het onderwijsconcept van de KU Leuven en de eventueel betrokken partnerinstellingen aansluiten. Engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel wordt beschouwd als vanzelfsprekend.

Dienstverlening

Wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlenging (administratief en/of bestuurlijk) behoren eveneens tot de opdracht.

Vereisten

 • Je hebt een PhD in de toxicologie, (bio)medische, farmaceutische of biologische wetenschappen, met een bewezen trackrecord in toxicologie. Indien je recent gepromoveerd bent, is het van belang om je onderzoeks- en groeipotentieel met academische referenties te onderbouwen (bv potentieel aantonen door middel van minstens één toppublicatie, academische referenties, veelbelovende onderzoeksprojecten en artikels in voorbereiding).
 • Je beschikt over een uitstekend onderzoeksdossier in het vakgebied en een onbetwistbare onderzoeksintegriteit.
 • De kwaliteit van je onderzoek blijkt uit publicaties in het veld van toxicologie, omgevingswetenschappen/gezondheid, longziekten, immunologie, enz.
 • Internationale onderzoekservaring is een belangrijk pluspunt.
 • Je hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.
 • Je beschikt over organisatorische vaardigheden en je bent collegiaal ingesteld. Je bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire context.
 • Je gesproken en geschreven Engels is excellent. De bestuurstaal aan de KU Leuven is het Nederlands. Als je bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat je moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer je in het Nederlands of het Engels doceert, wordt je de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands respectievelijk het Engels te verwerven. 

Aanbod

 • Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.
 • Afhankelijk van je kwalificaties en academische ervaring word je aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: Docent, Hoofddocent of (Gewoon) Hoogleraar. Junior kandidaten worden in principe aangesteld als docent tenure track. In geval van positieve beoordeling na 5 jaar, geeft de tenure track aanleiding tot een benoeming als Hoofddocent.
 • Je werkt in Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.
 • De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching,...
 • Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 110.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere onderzoeksfinanciering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.
 • De kandidaat krijgt toegang tot alle voordelen van het werken aan een vooraanstaande universiteit in het centrum van Europa, waaronder de mogelijkheden om samen te werken met verschillende disciplines, en heeft toegang tot een grote groep getalenteerde studenten.

Meer informatie

Volledige aanvraag-en selectieprocedure Onderzoeksprofessoren (BOFZAP)

Interesse?

Meer informatie over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij de academische contactpersoon prof. dr. Jeroen Vanoirbeek, tel +32 16 330196, e-mail: jeroen.vanoirbeek@kuleuven.be. 

Meer informatie over de richtlijnen, reglement en aanvraagdossier is te verkrijgen bij mevrouw Kristin Vermeylen (kristin.vermeylen@kuleuven.be, tel. +32 16 32 09 07) of mevrouw Martine van Nierop (martine.vannierop@kuleuven.be, tel. +32 16 32 76 98).

KU Leuven wil een inclusieve, respectvolle en sociaal veilige gemeenschap zijn. Wij omarmen diversiteit tussen individuen en groepen als een meerwaarde. Open dialoog en verschillen in perspectief zijn noodzakelijk in een ambitieuze onderzoeks- en onderwijsomgeving. In ons streven naar gelijke kansen erkennen wij de gevolgen van historische ongelijkheden. Wij aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie op basis van, onder meer, geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnische of nationale afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke overtuiging, neurodivergentie, arbeidshandicap, gezondheid, of socio-economische status. Bij vragen over toegankelijkheid of aangeboden ondersteuning helpen we je graag op dit e-mailadres.

Informatie over de vacature

Functienaam
Onderzoeksprofessor in milieu- en beroepstoxicologie (BOFZAP)
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2024-04-30
Uiterste sollicitatiedatum
2024-09-03 23:59 (Europe/Brussels)
2024-09-03 23:59 (CET)
Baan opslaan

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken