KU Leuven

Professor (70%) in het domein van kritisch reflectieve praktijk – interieurarchitectuur

2024-09-26 (Europe/Brussels)
Baan opslaan

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Aan de Groep Wetenschap en Technologie, Faculteit Architectuur, Departement Architectuur van de KU Leuven is er een deeltijdse vacature in het zelfstandig academisch personeel in het domein van Interieurarchitectuur voor de Afdeling Architectuur & Ontwerp op de campus Sint-Lucas Brussel en Gent. We zoeken kandidaten met een sterk onderzoeksdossier op het vlak van Exploratief Ontwerp, een praktijk in Interieurarchitectuur met een duidelijk onderzoeksmatig karakter en met onderwijscompetentie op het gebied van interieur-architecturaal ontwerpen (studio-omgeving). 

De structuur van de KU Leuven combineert faculteiten en (onderzoeks)departementen in een multicampusmodel.

De Faculteit Architectuur organiseert de academische architectuurprogramma's interieurarchitectuur, architectuur, stedenbouw & ruimtelijke planning en de educatieve master ontwerpwetenschappen, op de campus Sint-Lucas in Brussel en Gent. De faculteit staat in voor de organisatie van de onderwijsactiviteiten. De faculteit wordt gedreven door een zorgvuldig samengestelde diversiteit aan ontwerppraktijken en staat bekend om haar toekomstgericht onderwijs dat een vrijheid van exploratie en experiment cultiveert. Er zijn momenteel ongeveer 2400 studenten, waarvan een 300-tal internationale studenten. www.arch.kuleuven.be

Het Departement Architectuur groepeert onderzoek op het gebied van interieurarchitectuur, architectuur, stedenbouw & ruimtelijke planning van onderzoekers van de Faculteit Architectuur (campus Sint-Lucas Brussel en Gent) en van de Faculteit Ingenieurswetenschappen (Leuven). Het departement is een internationaal expertisecentrum in deze domeinen en het onderzoek wordt geleid door talrijke professoren en onderzoeksgroepen met meer dan 150 (internationale) doctoraatsstudenten. www.architectuur.kuleuven.be

Zowel het onderwijs als het onderzoek wordt aan de campus Sint-Lucas over de locaties heen uitgevoerd door een corps van ongeveer 300 personen.
Website van de eenheid

Opdracht

Onderzoek

 • U heeft aantoonbare expertise en vaardigheden opgebouwd in een (professionele) praktijk in Interieurarchitectuur. De praktijk die wordt ontwikkeld, getuigt van inventief ontwerpen en vernieuwende benaderingen ten opzichte van de huidige state-of-the-art en kan een interdisciplinair of transdisciplinair karakter hebben. 
 • U kan aantonen dat u als ontwerper een sterke affiniteit en passie heeft voor de volgende aspecten en trends met betrekking tot Interieurarchitectuur:
 • In het domein van Interieurarchitectuur is er een groeiende interesse in de performatieve aspecten van het interieur, d.w.z. in de manier waarop ontwerpen interveniëren in het sociale weefsel. Via deze aspecten worden het interieur en de directe kritische dialoog ervan met de fysieke, sociale en culturele omgeving onderzocht. Dit wordt gekoppeld aan een diepgaande interesse in en bevraging van het sociale engagement van de interieurarchitect. Hoe kan de interieurarchitect de specifieke kenmerken van een persoonlijke omgeving op een ontwerpgerichte manier gebruiken om de sociale betekenis van het ontwerp te versterken en zo bij te dragen aan kritisch ondernemerschap?
 • De stedelijke ruimte wordt vandaag steeds meer geproblematiseerd. Het specifieke vakmanschap van de interieurarchitectuur kan van strategisch belang zijn om de domestieke kwaliteit van de stedelijke omgeving te verhogen, tegelijkertijd ecologische winst te realiseren en de sociaal-ecologische kwaliteit van het wonen in dichtbebouwde gebieden te waarborgen. Het profiel richt zich op het verkennen van het potentieel van kleinschalig ontwerp van (openbare, outdoor) interieurs, intelligent meubilair (dat fungeert als sociale en ecologische sensor) en punctuele interventies om de leefomstandigheden te verbeteren in een context van duurzame stedenbouw.
 • Het onderzoek moet aansluiting vinden bij de lopende onderzoeksprogramma’s.
 • U zet samenwerkingsverbanden op binnen en buiten het departement. 
 • U ondersteunt nationale en internationale samenwerkingsverbanden van de onderzoeksgroep/-afdeling en helpt ze te bevorderen en verder uit te bouwen. Ook werkt u actief mee aan de ontwikkeling van toekomstige onderzoeksprojecten van de groep/afdeling.
 • U publiceert en genereert wetenschappelijke output (inclusief ADRO - Artistic and Design-led Research Output) op het relevante wetenschappelijke niveau binnen het veld van Interieurarchitectuur, verwerft middelen voor fundamenteel en/of toegepast onderzoek, bouwt (internationale) samenwerking uit. U bent betrokken bij, faciliteert en stimuleert doctoraten met een ontwerpinsteek, als promotor of als lid van de begeleidingscommissie. Uw onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van de eigenheid en de verdere versterking en verankering van het ontwerpmatig, artistiek en praktijkgebaseerd onderzoek aan het Departement Architectuur en stoelt op de ontwikkeling van een kritisch academische (ontwerp)praktijk gelinkt aan innovatieve leeromgevingen.

Onderwijs

 • U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen het domein van ontwerpen in Interieurarchitectuur, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de faculteit/universiteit door begeleiding van masterproeven en als promotor van doctoraatsstudenten.
 • U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.
 • Uw onderwijsopdracht wordt op grond van uw specifiek profiel in overleg bepaald. De faculteit besteedt hierbij veel aandacht aan het evenwicht tussen onderzoeks-, onderwijs- en (interne) dienstverleningstijd. 
 • De focus van het onderwijs ligt op de ontwerpstudio’s in Interieurarchitectuur (bachelor/master).

Dienstverlening

 • Wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening behoren eveneens tot uw opdracht.
 • U onderhoudt nauw contact met de (professionele) praktijk van Interieurarchitectuur nationaal en internationaal en betrekt deze in uw onderzoek en onderwijs. 
 • Het strekt tot de aanbeveling indien u zelf actief deel uitmaakt van een (professionele) praktijk in Interieurarchitectuur.

Profiel

 • U bent houder van een diploma van master in de Interieurarchitectuur of een daarmee gelijkwaardig diploma, en van een doctoraat op proefschrift waarvan het onderwerp verband houdt met het onderzoeks- en onderwijsdomein (design-driven).
 • U beschikt over een sterk onderzoeksdossier in het vakgebied Interieurarchitectuur gelinkt aan een praktijk in Interieurarchitectuur met een duidelijk onderzoeksmatig karakter. De onderzoekskwaliteit blijkt uit ADRO’s (Artistic and Design-related Research Output), publicaties in toonaangevende/internationale tijdschriften en uit internationale onderzoeks- en/of praktijkervaring. Uw CV/portfolio toont een actieve link met (interieur)architectuur en toont dit in het bijzonder aan de hand van gerealiseerde ADRO’s. 
 • U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. U heeft uitgebreide ervaring met de werkvorm van het atelier/de studio als leeromgeving.
 • U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire context.
 • Een goede kennis van het Engels is een vereiste. De KU Leuven biedt cursussen academisch Engels aan.
 • De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. 
 • Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands te verwerven.

Aanbod

Wij bieden een deeltijdse (70%) tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Ze biedt haar studenten een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau. Als lid van de Faculteit Architectuur werkt u op de campus Sint-Lucas in Brussel en Gent. Uw hoofdwerkplek wordt in onderling overleg bepaald. Het Departement Architectuur is actief op locaties in Gent, Brussel en Leuven.  
Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in één van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenuretrack voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.
De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ... Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 110.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.

Meer informatie

Faculteit Architectuur
Departement Architectuur

Interesse?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met:
- Prof. dr. Yves Schoonjans, decaan van de Faculteit Architectuur (yves.schoonjans@kuleuven.be)
- Prof. dr. Rajesh Heynickx, departementsvoorzitter van het Departement Architectuur (rajesh.heynickx@kuleuven.be)
- Prof. Dr. Thierry Lagrange, hoofd van de Afdeling Architectuur & Ontwerp (thierry.lagrange@kuleuven.be)
U kunt tot 26/09/2024 solliciteren, uitsluitend via onze online sollicitatietoepassing. Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.
Voeg aan uw sollicitatie volgende onderdelen toe (meer info vindt u op de jobsite KU Leuven):
- een biosketch waarin u uw meerwaarde als academicus aantoont voor de kerntaken onderzoek, onderwijs en dienstverlening in uw voorbije loopbaan en voor uw toekomstige activiteiten (maximaal 2 pagina’s); de volgende elementen moeten hierin aan bod komen: 1) de cruciale elementen en hun belang/impact uit uw voorbije loopbaan; 2) de hoofdlijnen van uw toekomstvisie en de toekomstige activiteiten die u plant (met nadruk op de eerste 5 jaar); 3) de meerwaarde van uw activiteiten voor de KU Leuven en de samenwerking binnen faculteit/departement/campus;
- een dossier over uw vijf belangrijkste publicaties of realisaties waarbij ook uw praktijk gepositioneerd wordt t.o.v. uw onderzoek;
- een uitgebreid cv (met inbegrip van een volledige publicatielijst inclusief ADRO’s en desgevallend een portfolio van uw (interieurarchitectuur)projecten, waarbij u ook kan verwijzen naar een toepasselijke selectie op een bestaande website);
- een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend onderzoeksteam met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de entiteit van tewerkstelling (maximaal 4 pagina’s);
- uw visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina’s);
- uw bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en wetenschapscommunicatie) (maximaal 1 pagina);
- uw visie op leiderschap (maximaal 1 pagina).
We vragen alle documenten, met uitzondering van uitgebreid CV, in het Engels op te stellen.
KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenen.
De KU Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. Zij moedigt kandidaten uit groepen die in de universiteit momenteel ondervertegenwoordigd zijn expliciet aan om zich kandidaat te stellen.

KU Leuven wil een inclusieve, respectvolle en sociaal veilige gemeenschap zijn. Wij omarmen diversiteit tussen individuen en groepen als een meerwaarde. Open dialoog en verschillen in perspectief zijn noodzakelijk in een ambitieuze onderzoeks- en onderwijsomgeving. In ons streven naar gelijke kansen erkennen wij de gevolgen van historische ongelijkheden. Wij aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie op basis van, onder meer, geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnische of nationale afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke overtuiging, neurodivergentie, arbeidshandicap, gezondheid, of socio-economische status. Bij vragen over toegankelijkheid of aangeboden ondersteuning helpen we je graag op dit e-mailadres.

Informatie over de vacature

Functienaam
Professor (70%) in het domein van kritisch reflectieve praktijk – interieurarchitectuur
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2024-03-29
Uiterste sollicitatiedatum
2024-09-26 23:59 (Europe/Brussels)
2024-09-26 23:59 (CET)
Soort functie
Baan opslaan

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken