KU Leuven

Professor (100%) Architectuurontwerp: Architectuurtekenen

2023-09-28
Opslaan als favoriet

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Aan de Groep Wetenschap en Technologie, Faculteit Architectuur, Departement Architectuur van de KU Leuven is er een voltijdse vacature in het zelfstandig academisch personeel in het domein van het architectuurontwerp voor de afdeling Architectuur & Ontwerpen op de campus Sint-Lucas Brussel en Gent. De structuur van de KU Leuven combineert faculteiten en (onderzoeks)departementen in een multicampusmodel.De Faculteit Architectuur organiseert de academische architectuurprogramma's (interieurarchitectuur, architectuur, stedenbouw & ruimtelijke planning en de educatieve master ontwerpwetenschappen) op de campus Sint-Lucas te Brussel en Gent. De faculteit staat in voor de organisatie van de onderwijsactiviteiten. De faculteit wordt gedreven door een zorgvuldig samengestelde diversiteit aan ontwerppraktijken en staat bekend om haar toekomstgericht onderwijs dat een vrijheid van exploratie en experiment cultiveert. Er zijn momenteel ongeveer 2400 studenten, waarvan een 300-tal internationale studenten. www.arch.kuleuven.beHet Departement Architectuur groepeert onderzoek op het gebied van architectuur, interieurarchitectuur en stedenbouw & ruimtelijke planning van onderzoekers van de Faculteit Architectuur (Campus Sint-Lucas Brussel en Gent) en van de Faculteit Ingenieurswetenschappen (Leuven). Het departement is een internationaal expertisecentrum in deze domeinen en het onderzoek wordt geleid door talrijke professoren en onderzoeksgroepen met meer dan 150 (internationale) doctoraatsstudenten. www.architectuur.kuleuven.be

Opdracht

Onderzoek

 • Uw onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van de eigenheid en de verdere versterking en verankering van het ontwerpmatig, artistiek en praktijkgebaseerd onderzoek aan het Departement Architectuur en stoelt op de ontwikkeling van kritische academische innovatieve leeromgevingen voor het ontwerpen. U levert een bijdrage aan de ontwikkeling van ADRO s (Artistic and Design-related Research Output).
 • Uw onderzoek draagt bij aan kennisproductie en expertise via dienstverlenings- of toepassingsgerichte studies, opdrachten, onderzoeksprojecten, spin offs enzovoort en/of via projecten gericht op fundamenteel onderzoek.  
 • Als voltijdse professor associeert U uw KU Leuven interne producties expliciet aan het Departement Architectuur. Externe producties van de eigen praktijk die u wenst te valoriseren als onderzoeksoutput worden tevens expliciet met het Departement Architectuur geassocieerd. Denk hierbij aan prijzen, nominaties, bijzondere realisaties en onderzoekswerk in de categorie ADRO s (Artistic and Design-related Research Output).
 • U bent betrokken bij, faciliteert en stimuleert ontwerpgebaseerde doctoraten (Design Driven research), als promotor en als lid van de begeleidingscommissie.

Onderwijs

 • U verzorgt voornamelijk onderwijs binnen de studio s (architectuurstudio s en Lab-O (Laboratorium Ontwerpen). U heeft ervaring met de werkvorm van het atelier/de studio als leeromgeving. U benadert het onderwijs als ontwerper voor zowel leerinhoud als leeromgeving en toont zich daarin als een toekomstgericht pedagoog met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. Lab-O is een leeromgeving in de bachelor die zich opsplitst in drie leerlijnen: Media, Expressie en Positioneren.
 • Het bacheloronderwijs wordt in het Nederlands gegeven. 
 • U levert een bijdrage aan de actualisering en vernieuwing van het architectuuronderwijs met bijzondere interesse voor ontwerp- en praktijkgebaseerd onderwijs waar we, omwille van een sterk gewijzigde onderwijscontext, voor de uitdaging staan het atelier als werkvorm in een context van grotere (culturele) diversiteit en toenemende studentenaantallen te herdenken. 
 • U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.
 • Uw didactische verantwoordelijkheden omvatten het leiden van onderwijsactiviteiten in een context waar ontwerpen centraal staat, evenals het verzorgen van lezingen en seminaries. U stuurt mee de studioteams van praktijkassistenten en/of gastprofessoren aan.

Dienstverlening

 • U engageert zich om een rol te vervullen in het academisch management en de verdere bestendiging van ontwerpen als kern (Key Performance Indicator) van de opleidingen binnen de Faculteit Architectuur. 
 • Daarnaast speelt u een actieve rol bij de uitstraling en profilering van het departement en de faculteit ten aanzien van huidige en toekomstige studenten en het brede veld van architectuur (inclusief de culturele sector). Dit kan via deelname aan publieksvoorstellingen, infodagen, introductiemomenten en dergelijke.
 • U onderhoudt een nauwe band met uw werkveld.

Profiel

De architectuurtekening blijft een medium dat centraal staat in de discipline van (interieur)architectuur. We zijn op zoek naar een kandidaat met aantoonbare expertise, begrip en vaardigheden op het gebied van het architectuurtekenen. Het onderzoek en onderwijs dat de kandidaat ontwikkelt is ontwerpgericht, inter- en/of transdisciplinair en heeft betrekking op artistieke, ontwerp- en/of technologische contexten. 
We verwachten dat de kandidaat de architectuurtekening verder onderzoekt en nieuwe (en eventueel bestaande) inzichten ontwikkelt in:
 • haar ontstaansproces (genesis);
 • haar werking als een plaats voor architecturaal en ruimtelijk experiment, een artistiek medium, een element van kennisoverdracht, een onderzoeksmethode, een reflectieve ruimte, of een combinatie daarvan;
 • de complexe relatie tussen degene die tekent en datgene wat getekend wordt.
Deze vacature versterkt het speerpunt/domein Explorative Design binnen het Departement Architectuur. In het speerpunt/domein Explorative Design is er een duidelijke focus op architectuurontwerp, in de meest brede zin waarbij ontwerpen als denk- en handelingskader centraal staat en de voornaamste generator is van relevante onderzoeksvragen en wetenschappelijke toekomstige uitdagingen. Exploratieve architectuur richt zich naar het ontwikkelen van innovatieve kennis met betrekking tot ruimte en de genese van ruimtelijkheden.  
 • U bent houder van een diploma van master in de (interieur)architectuur, of van een daarmee gelijkwaardig diploma, en van een design driven doctoraat op proefschrift. Uw CV/portfolio toont een actieve link met tekenproducties met artistieke kwaliteiten en toont dit in het bijzonder aan de hand van gerealiseerde ADRO s (Artistic and Design-related Research Output). Voorbeelden van leeromgevingen voor ontwerpen die inzetten op het versterken van ontwerpgeletterdheid strekken tot de aanbeveling. 
 • De succesvolle kandidaat zal in staat zijn een duidelijk onderzoeksplan voor te stellen waarin wordt aangegeven hoe de deskundigheid van de kandidaat op het gebied van tekenen een origineel en relevant onderzoeksgebied zal ontwikkelen waarin de tekenpraktijk een centrale rol speelt.
 • De bestuurstaal van KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. 
 • Beheersing van het Nederlands als onderwijstaal op het ERK-niveau C1 is een pluspunt. 
 • Een goede beheersing van het Engels is een vereiste. De KU Leuven biedt cursussen academisch Engels aan.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse (100%) tewerkstelling aan in een levendige en intellectueel stimulerende ontwerpomgeving.
De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Onze universiteit is sterk gericht op interdisciplinair en multidisciplinair onderzoek en streeft naar internationale excellentie. De universiteit werkt daarbij actief samen met onderzoekspartners in binnen- en buitenland en biedt haar studenten een academische opleiding aan die gebaseerd is op hoogstaand praktijk- en wetenschappelijk onderzoek.
Als lid van de Faculteit Architectuur werkt u op de campus Sint-Lucas in Brussel en Gent. Uw hoofdwerkplek wordt in onderling overleg bepaald. Het Departement Architectuur is actief op locaties in Gent, Brussel en Leuven.
 
Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.
De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ... Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 110.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.

Interesse?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met:

- Prof. dr. Rajesh Heynickx, vicevoorzitter van het Departement Architectuur, mail: rajesh.heynickx@kuleuven.be
- Prof. dr. Yves Schoonjans, decaan van de Faculteit Architectuur, mail: yves.schoonjans@kuleuven.be
- Prof. dr. Thierry Lagrange, hoofd van de afdeling Architectuur & Ontwerp van het Departement Architectuur, mail: thierry.lagrange@kuleuven.be
Als u bij het online solliciteren problemen ondervindt, kunt u mailen naar solliciteren@kuleuven.be
Voeg aan uw sollicitatie volgende onderdelen toe (meer info vindt u op de jobsite KU Leuven):
- een biosketch waarin de drie kerntaken van de ZAP-opdracht (onderzoek, onderwijs en dienstverlening) aan bod te komen. De biosketch mag maximaal 2 pagina s beslaan. 
De volgende elementen moeten hierin aan bod komen:
1) de cruciale elementen en hun belang/impact uit uw voorbije loopbaan;
2) de hoofdlijnen van uw toekomstvisie en de toekomstige activiteiten die u plant (met nadruk op de eerste 5 jaar);
3) de meerwaarde van uw  activiteiten voor de KU Leuven en de samenwerking binnen faculteit/departement/campus;
- een dossier over uw vijf belangrijkste publicaties of realisaties dat de focus legt op expertise in architectuurtekenen en de architectuurtekening; 
- een uitgebreid cv (met inbegrip van een volledige publicatielijst inclusief ADRO s en desgevallend een portfolio van uw (architectuur)projecten, waarbij u ook kan verwijzen naar een toepasselijke selectie op een bestaande website); 
- een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend onderzoeksteam met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de entiteit van tewerkstelling (maximaal 4 pagina s); 
- uw visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina s); 
- uw bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en wetenschapscommunicatie) (maximaal 1 pagina); 
- uw visie op leiderschap (maximaal 1 pagina).
We vragen alle documenten, met uitzondering van uitgebreid CV, in het Engels op te stellen.

KULeuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. Zij moedigt kandidatenuit groepen die in de universiteit momenteel ondervertegenwoordigd zijnexpliciet aan om zich kandidaat te stellen. 

KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenen.

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Informatie over de vacature

Functienaam
Professor (100%) Architectuurontwerp: Architectuurtekenen
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2023-03-31
Uiterste sollicitatiedatum
2023-09-28 23:59
Opslaan als favoriet

Meer vacatures bij deze werkgever