...

Universiteit Hasselt

Vacatures bekijken
Website bezoeken

Over de werkgever

Opdrachtverklaring

De Universiteit Hasselt is een zelfstandige, ondernemende universiteit die kiest voor actief onderwijs op maat van de student; toponderzoek in speerpuntdomeinen; en ondernemerschap en innovatie via haar rol als academische denktank en door een uitgesproken internationale oriëntatie. Academische en wetenschappelijke vrijheid, maatschappelijk engagement, aandacht voor ethische normen en zingeving - zonder ideologisch onderscheid - zijn basisprincipes van het onderwijs en onderzoek. Voor de Universiteit Hasselt staat de ontwikkeling van het menselijk potentieel van haar studenten en personeelsleden centraal.

Actief onderwijs op maat van de student

De Universiteit Hasselt richt zich met aantrekkelijke opleidingen, die zich onderscheiden door een wetenschappelijk gedegen inhoud én door een actueel onderwijsconcept, naar studenten uit heel Vlaanderen en daarbuiten. hasseltimg ‘Van begeleide zelfstudie tot autonoom leren’ is het onderwijsconcept van de UHasselt, dat staat voor actief en zelfstandig studeren met studiebegeleiding op maat. Studenten verwerken de leerstof aan de hand van zelfstudieopdrachten en groepswerken. Deze worden besproken in responsiecolleges en ondersteund in begeleide oefeningensessies. De Universiteit Hasselt vraagt een grote inzet van student en docent. De opleidingen zijn flexibel samengesteld en bieden de studenten de mogelijkheid om geleidelijk een programma op maat samen te stellen. De bacheloropleidingen met flexibele leertrajecten bereiden optimaal voor op een brede waaier van masteropleidingen in de eigen universiteit en in andere universiteiten in Vlaanderen en in Nederland.

Toponderzoek in kerndomeinen

De universiteit voert een actief speerpuntenbeleid, gericht op toponderzoek in een aantal welomlijnde domeinen. Onderzoek en onderwijs zijn nauw met elkaar verbonden. Stafleden hebben onderwijs- en onderzoekstaken; studenten maken tijdens hun bachelorstudie kennis met onderzoek en participeren aan onderzoek in hun masterstudie. De masteropleidingen zijn ondersteund door de wetenschappelijke expertise van de onderzoeksgroepen en –instituten van de Universiteit Hasselt of van partners van deze universiteit. Daarnaast bouwt de universiteit binnen de Associatie met de Xios Hogeschool en met de Provinciale Hogeschool Limburg een integrale keten van fundamenteel en toegepast onderzoek uit.

Een boeiende plek om te studeren en te werken

Kleinschaligheid, goede contacten tussen studenten en staf, en permanente zorg voor de kwaliteit van het onderwijs zijn profielkenmerken van onze universiteit. De dagcampus met zijn faciliteiten als bibliotheek, studielandschap, zelfstudielokalen en computerinfrastructuur stimuleert de student tot actief studeren en samenwerken. De nabijheid van de dynamische studentenstad Hasselt biedt tal van mogelijkheden voor een intens en gevarieerd studentenleven. De studenten participeren op alle niveaus in het bestuur van de universiteit, zij hebben hun zeg in de opbouw van het onderwijs en bij de bewaking van de kwaliteit.

Als ondernemende universiteit bijdragen aan de kenniseconomie in de (Eu)regio

Mede in het kader van de Associatie met de Xios Hogeschool Limburg en de Provinciale Hogeschool Limburg wil de Universiteit Hasselt een motor zijn voor de kenniseconomie in de (Eu-)regio. Zij leidt jongeren op tot hooggeschoolden en tot ondernemers voor de kenniseconomie, en haar hoogwaardig onderzoek draagt bij tot essentiële innovaties. De universiteit bevordert het ondernemerschap bij de studenten en medewerkers van de Associatie. De Universiteit Hasselt profileert zich als een zelfstandig kenniscentrum met welomschreven onderzoeksspeerpunten in de Technologische Topregio Eindhoven-Aken-Limburg. Binnen die kennisregio versterkt de Universiteit Hasselt onderzoek, onderwijs en technologietransfer door samenwerking met andere universiteiten:

  • met de Universiteit Maastricht binnen het unieke samenwerkingskader van de transnationale Universiteit Limburg;
  • met de Technische Universiteit Eindhoven voor ingenieursopleidingen;
  • met de andere Euregio universiteiten van Luik en Aken waarmee we samen de internationale uitwisseling van studenten, ook buiten de EU, bevorderen.

Ook met de andere Vlaamse universiteiten wordt op diverse terreinen intensief samen gewerkt. De universiteit participeert maximaal aan interuniversitaire onderzoeksinstellingen zoals IMEC (Interuniversity Micro Electronics Center) en IBBT (Vlaams Interdisciplinair Onderzoekscentrum voor Breedbandtechnologie).

Een internationale poort voor onderwijs en onderzoek

De Universiteit Hasselt verwelkomt studenten en onderzoekers uit verschillende culturen. Uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse universiteiten zijn een onderdeel van het onderwijs. Daarnaast stimuleert de universiteit de internationale oriëntatie van haar studenten en medewerkers door de internationalisering van haar onderzoek en onderwijs. De Universiteit Hasselt neemt deel aan netwerken in Vlaanderen, de (Eu)regio, Europa en de wereld, die aan studenten en medewerkers een open venster op de wereld bieden. Zij zijn tevens een hefboom voor de zelfstandigheid en groei van de universiteit.

Mobilisatie van talent door gelijke kansen

Jongeren uit alle samenlevingsgroepen gelijke onderwijskansen bieden is een prioriteit van de Universiteit Hasselt. Binnen het kader van het onderwijsconcept en door begeleiding op maat werkt de universiteit samen met de student aan de verbetering van zijn studieaanpak, studiemethoden en studieplanning om zijn slaagkansen te verhogen. In het bijzonder hebben we aandacht voor jongeren met een anders- of meertalige thuissituatie.

Een maatschappijgerichte universiteit

De brede academische vorming die de Universiteit Hasselt aanbiedt integreert maatschappelijk relevante ontwikkelingen in de onderwijsprogramma’s. Studenten worden aangezet om na te denken over zingeving van hun activiteiten in een geest van openheid voor alle levensbeschouwelijke strekkingen, en over hun verantwoordelijkheid in de maatschappij. De academische gemeenschap van studenten en medewerkers is meer dan een studie- en werkomgeving. De universiteit stimuleert deelname aan sport en cultuur, aan het studentenleven, en aan maatschappelijke activiteiten.

Ontwikkeling van menselijke mogelijkheden

De verdere uitbouw van de universiteit is de uitdaging voor de toekomst, waaronder alle medewerkers hun schouders zetten. De universiteit Hasselt bouwt met haar medewerkers aan een organisatie waar het aangenaam werken is. Maximale kansen op ontplooiing, respect voor de eigenheid van iedere medewerker, open communicatie, de participatie aan het bestuur op alle niveaus, en de waardering voor de inzet zijn kenmerken van de bedrijfscultuur. De universiteit streeft naar een evenwicht tussen de persoonlijke ontplooiing van de medewerker en het efficiënt functioneren van de organisatie.

Meer vacatures bij deze werkgever

Vergelijkbare werkgevers

...
Ghent University Gent, België 74 vacatures
...
Imec Heverlee, België 73 vacatures
...
KU Leuven Leuven, België 45 vacatures
...
University of Antwerp Antwerpen, België 35 vacatures
...
Vrije Universiteit Brussel Brussel, België 18 vacatures
Meer werkgevers