KU Leuven

Onderzoeksprofessor open voor alle wetenschapsgebieden (Open BOFZAP)

2024-09-03 (Europe/Brussels)
Baan opslaan

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

De KU Leuven meldt de vacantstelling van voltijdse ambten als onderzoeksprofessor die open staan voor alle onderzoeksprofielen uit de diverse wetenschapsgebieden. Deze ambten zijn bedoeld voor uitmuntende onderzoekers en de opdracht bestaat hoofdzakelijk uit wetenschappelijk onderzoek van hoogstaand internationaal niveau, in een door de kandidaat voor te stellen vakgebied en verbonden aan een departement of faculteit van de KU Leuven (Open BOFZAP). Deze posities maken gebruik van middelen die ter beschikking worden gesteld door de Vlaamse Overheid via het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOFZAP). We zoeken gemotiveerde en internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent onderzoeksdossier en met onderwijscompetentie in het aangegeven vakgebied. De aanstelling is voorzien op 1 september 2025.
Aanvragen zullen parallel en onafhankelijk van elkaar geëvalueerd worden door 1) de Onderzoeksraad van de KU Leuven in een competitieve procedure over alle onderzoeksdomeinen heen en 2) de facultaire beoordelingscommissie. Gedurende de eerste 10 jaar zullen de onderwijsverplichtingen als onderzoeksprofessor beperkt zijn. Na deze periode wordt de positie omgezet naar een reguliere academische positie.
Website van de eenheid

Opdracht

Onderzoek

Het behoort tot de opdracht van de aangestelde kandidaat om binnen het aangegeven domein een internationaal,competitief onderzoeksprogramma te ontwikkelen, excellente wetenschappelijke resultaten van internationaal niveau na te streven en nationale en internationale samenwerkingsverbanden op het vlak van onderzoek te steunen en te bevorderen. De kandidaat moet beantwoorden aan een sterk onderzoeksprofiel of het potentieel ertoe hebben. Tevens wordt een multidisciplinaire opstelling van de kandidaat verwacht en een bereidheid tot intensieve samenwerking met andere onderzoekers en onderzoekseenheden aan KU Leuven.

De kandidaat:

 • Is een excellente, internationaal georiënteerde onderzoeker en ontwikkelt een eigen onderzoeksprogramma in het aangegeven domein.
 • Versterkt bestaande onderzoekslijnen en brengt complementaire nieuwe expertise aan door nauw samen te werken met de leden van de onthaaleenheid aan KU Leuven.
 • Publiceert op het hoogste wetenschappelijke niveau dat eigen is voor het specifieke domein (bv artikelen in uiteenlopende leidinggevende internationale vaktijdschriften in het domein en/of bredere internationale toptijdschriften, monografieën in vooraanstaande reeksen, conference proceedings,...).
 • Bouwt een eigen onderzoeksgroep uit.
 • Begeleidt masterstudenten, doctoraatsstudenten en postdocs op internationaal niveau.
 • Beoogt het verwerven van competitieve onderzoeksmiddelen bij nationale en/of internationale fondsen en dient daartoe effectief onderzoeksprojectvoorstellen in.
 • Zet zowel binnen de KU Leuven als (inter)nationaal samenwerkingsverbanden op in de context van het onderzoeksprogramma.
 • Streeft naar excellentie in onderzoek en levert zo een bijdrage aan de internationale uitstraling en onderzoeksreputatie van de onthaaleenheid, de betrokken faculteit of het departement en de KU Leuven.
 • Heeft een uitgesproken interesse voor fundamenteel onderzoek, maar besteedt ook aandacht aan de valorisatie en toepassingen van het onderzoek bv. door contacten met beleidsmakers en bedrijfsleiders.

Onderwijs

De kandidaat beschikt ook over de nodige didactische kwaliteiten voor onderwijsopdrachten aan de universiteit. Alhoewel het hier over een aanstelling als onderzoeksprofessor gaat, wordt van de kandidaat verwacht dat men geleidelijk bijdraagt tot state of the art onderwijs. In de eerste 10 jaar zal de onderwijsopdracht beperkt zijn, conform de bepalingen van het BOF-besluit. De kandidaat moet bereid zijn om na de 10-jarige BOFZAP periode bijkomende onderwijstaken op te nemen.

Dit onderwijs moet aan de eisen beantwoorden die aan academische opleidingen worden gesteld wat niveau, oriëntatie en academisch gehalte betreft, in het bijzonder is het onderzoeksgebaseerd en -georiënteerd. Het onderwijs moet bij het onderwijsconcept van de KU Leuven en de eventueel betrokken partnerinstellingen aansluiten. Engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel wordt beschouwd als vanzelfsprekend.

Dienstverlening

Wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlenging (administratief en/of bestuurlijk) behoren eveneens tot je opdracht.

Vereisten

 • Je beschikt over een doctoraat relevant voor het aangegeven vakgebied en hebt minstens drie volle jaren onderzoekservaring bij aanvang van het mandaat als onderzoeksprofessor, wat concreet betekent dat het doctoraat vóór 1 september 2022 werd behaald. Indien je recent gepromoveerd bent, is het van belang om je onderzoeks- en groeipotentieel met academische referenties te onderbouwen.
 • Je hebt bij aanvraag niet meer dan een 20% ZAP-aanstelling aan de KU Leuven.
 • Je beschikt over een uitstekend onderzoeksdossier in het vakgebied en een onbetwistbare onderzoeksintegriteit.
 • Je hebt, afhankelijk van de fase in de onderzoeksloopbaan,een hoog internationaal niveau in het aangegeven vakgebied bereikt en/of geeft blijk van een zeer hoog onderzoekspotentieel wat onder meer geïllustreerd wordt door internationaal erkende wetenschappelijke publicaties. Internationale onderzoekservaring is een belangrijk pluspunt.
 • Je hebt een uitgesproken inzet voor teamwork om samen met de collega s een onderzoeksstrategie te ontwikkelen.
 • Je hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.
 • Je beschikt over organisatorische vaardigheden en je bent collegiaal ingesteld. Je bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire context.
 • Je gesproken en geschreven Engels is excellent. De bestuurstaal aan de KU Leuven is het Nederlands. Als je bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat je moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer je in het Nederlands of het Engels doceert, wordt je de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands respectievelijk het Engels te verwerven.
 • Je hebt overleg gehad met een academisch contactpersoon van KU Leuven, en er is toezegging voor inbedding in de onderzoekseenheid en financiele ruimte. Deze bevestiging wordt via een ondertekende bijlage in je sollicitatie toegevoegd, zonder die bijlage is je sollicitatie niet geldig. Zie onder 'Meer informatie' de uitleg hierover op 'Volledige aanvraag- en selectieprocedure Onderzoeksprofessoren (BOFZAP)' en de link naar de template van de bijlage 'Host letter'.

Aanbod

 • Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.
 • Bij de selectie wordt er rekening gehouden met het globale onderzoeks- en onderwijsbeleid van de universiteit. Bij de toewijzing van het aantal mandaten wordt rekening gehouden met de budgettaire evolutie.
 • Afhankelijk van je kwalificaties en academische ervaring word je aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: Docent, Hoofddocent of (Gewoon) Hoogleraar. Onderzoekers met relatief korte onderzoekservaring worden in principe benoemd als docent tenure track, zonder een hogere graad uit te sluiten. In geval van positieve beoordeling na 5 jaar, geeft de tenure track aanleiding tot een benoeming als Hoofddocent.
 • Je werkt in Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.
 • De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching,...
 • Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 110.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere onderzoeksfinanciering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.

Meer informatie

Volledige aanvraag- en selectieprocedure Onderzoeksprofessoren (BOFZAP)
Template Host Letter

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Martine van Nierop, tel.: +32 16 32 76 98, mail: martine.vannierop@kuleuven.be of mevrouw Kristin Vermeylen, tel.: +32 16 32 09 07, mail: kristin.vermeylen@kuleuven.be.

KU Leuven wil een inclusieve, respectvolle en sociaal veilige gemeenschap zijn. Wij omarmen diversiteit tussen individuen en groepen als een meerwaarde. Open dialoog en verschillen in perspectief zijn noodzakelijk in een ambitieuze onderzoeks- en onderwijsomgeving. In ons streven naar gelijke kansen erkennen wij de gevolgen van historische ongelijkheden. Wij aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie op basis van, onder meer, geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnische of nationale afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke overtuiging, neurodivergentie, arbeidshandicap, gezondheid, of socio-economische status. Bij vragen over toegankelijkheid of aangeboden ondersteuning helpen we je graag op dit e-mailadres.

Informatie over de vacature

Functienaam
Onderzoeksprofessor open voor alle wetenschapsgebieden (Open BOFZAP)
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2024-04-30
Uiterste sollicitatiedatum
2024-09-03 23:59 (Europe/Brussels)
2024-09-03 23:59 (CET)
Vakgebied
Agrarische economie, , Agronomie, , Dierwetenschappen, , Aquacultuur, , Gewaswetenschappen, en 574 andere Milieuwetenschap, Voedingswetenschap, Bosbouw, Horticultuur, Gewasbemesting, diervoeding en menselijke voeding, Gewasbescherming en diergezondheid, Bodemwetenschappen, Afvalmanagement, Waterwetenschappen, Antropologische taalkunde, Archeologie, Biologische antropologie, Culturele antropologie, Etnologie, Historische antropologie, Medische antropologie, Sociale antropologie, Architectuur, Communicatieontwerp, Ontwerpgeschiedenis, Modeontwerp, Grafisch ontwerp, Industrieel ontwerp, Interieurontwerp, Landschapsarchitectuur, Product design, Softwareontwerp, Ruimtelijke planning, Textiel design, Stedenbouw, Arts Administration (Kunstenadministratie), Filmstudies, Schone kunsten, Muziek, Uitvoerende kunsten, Beeldende Kunsten (Visual Arts), Biologie van dieren en etologie, Bioinformatica, Biostatistiek, Biotechnologie, Plantkunde, Kankeronderzoek, Celbiologie, Chronobiologie, Computationele biologie, Ontwikkelingsbiologie, Ecologie, Entomologie, Evolutionaire biologie, Genetica, Histologie, Menseiljke biologie, Limnologie, Mariene biologie, Microbiologie, Moleculaire biologie, Mycologie, Nanobiologie, Neurowetenschappen (Neurologie), Paleobiologie, Parasitologie, Fysiologie, Structurele biologie, Systematica (Taxonomie), Systeembiologie, Virologie, Zoölogie, Financiële administratie, Gedragseconomie, Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie, Bedrijfsethiek, Computatieve economie, Consumenteneconomie, Controlling, Ondernemingsfinanciering, Ontwikkelingseconomie, Econometrie, Economische geografie, Geschiedenis van de economie, Economische psychologie, Economische sociologie, Energie-economie, Ondernemerschap, Milieueconomie, Financiën, Financiële economie, Food Economics, Speltheorie, Gezondheidseconomie, Theorie van de menselijke ontwikkeling, Human Resource Management, Industriële economie, Informatiesystemen, Internationale en comparatieve arbeidsleer, Internationale economie, Arbeidseconomie, Logistiek, Macro-economie, Management, Productie, Marketing, Wiskundige economie, Micro-economie, Organisatie-economie, Productieontwikkeling, Projectmanagement, Publieke economie, Onroerend goed, Bronneneconomie, Risicomanagement, Socio-economie, Strategisch management, Supply Chain Management (Management van de logistieke keten), Toerisme-economie, Transporteconomie, Welzijneconomie, Analytische chemie, Atmosferische chemie, Biochemie, Katalyse, Chemische biologie, Chemische thermodynamica, Chemo-informatica, Computationele chemie, Elektrochemie, Milieuchemie, Immunochemie, Anorganische chemie, Materiaalchemie, Wiskundige chemie, Geneeskundige chemie, Moleculaire chemie, Nanobiochemie, Nano-scheikunde, Nanotechnologie, Nucleaire chemie, Organische chemie, Organometaalchemie, Petrochemie, Photochemistry, Fysische chemie, Fytochemie, Polymeerchemie, Radiochemie, Solid-state chemie, Spectroscopie, Oppervlaktechemie, Synthetische chemie, Theoretische chemie, Thermochemie, Algoritmen, Kunstmatige intelligentie, Kunstmatige neurale netwerken, Big Data, Computationele wetenschappen, Computers en samenleving, Computerarchitectuur, Computercommunicatie (netwerken), Computer Graphics, Computer Vision, Toepassing van computers bij wiskunde, natuurwetenschap, techniek en geneeskunde, Toepassing van computers in sociale wetenschap, kunsten en geesteswetenschappen, Cyber Security, Data Mining, Gegevensstructuren, Databases, Distributed computing, Game design, Interactie tussen mensen en computers, Informatica, Informatiewetenschappen, Informatiesystemen (Bedrijfsinformatica), Machinaal Leren, Machine Vision, Besturingssystemen, Parallel Computing, Programmeertalen, Quantumcomputers, Softwaretechniek, Berekeningstheorie, Volwassenenonderwijs, Onderwijs in de Kunsten, Onderwijs in Bedrijfskunde, Comparatief onderwijs, Curriculumtheorie, Didactiek, Digitaal onderwijs, Voor- en Vroegschoolse Educatie, Educatieve beoordeling, Onderwijskundig leiderschap, Onderwijsmanagement, Onderwijsbeleid, Onderwijstechnologie, Onderwijstheorie, Aanvullend onderwijs (niet-verplicht onderwijs), Hoger onderwijs, Onderwijs in Geesteswetenschappen, Internationaal onderwijs, Taalonderwijs, Geletterdheid, Wiskundeonderwijs, Onderwijs in Media en Communicatie, Vredeseducatie, Pedagogische theorie, Voorschools onderwijs, Basisonderwijs, Wetenschappelijk onderwijs, Voortgezet onderwijs, Onderwijs in Sociale Wetenschappen, Speciaal onderwijs, Lerarenopleidingen, Onderwijsmethoden, Onderwijs in Techniek, Beroepsonderwijs, Akoestische techniek, Vliegtuigbouw, Ruimtevaarttechniek, Landbouwtechniek, Techniek in audiosystemen, Autotechniek, Techniek in autosystemen, Biotechniek, Biomedische techniek, Techniek in biosystemen, Chemische techniek, Civiele techniek (Civil engineering), Communicatietechniek, Computationale techniek, Computertechniek (Computer engineering), Techniek in regelsystemen, Ecologische techniek, Elektrotechniek, Electronica, Energietechnologie, Techniekonderwijs, Technische natuurkunde, Milieutechniek, Brandveiligheidstechniek, Geotechniek, Hydraulica, Beeldverwerking, Industriële techniek, Instrumentatietechniek, Productietechniek, Waterbouwkunde, Materiaalkunde, Mechanische techniek, Mechanica, Mechatronica, Militaire techniek, Mijnbouwkunde, Nucleaire technologie, Optische techniek, Petroleumtechnologie, Techniek voor kwaliteitsborging, Railbouwkunde, Duurzame Energie, Robotica, Veiligheidstechniek, Signaalverwerking, Bouwtechniek, Systeemkunde, Technologiemanagement, Telecommunicatie-engineering, Verkeerstechniek, Atmosferische wetenschappen, Biogeografie, Cartografie, Klimatologie, Geochemie, Geodesie en landmeetkunde, Geografie, Geo-informatica (GIS), Geologie, Geomicrobiologie, Geomorfologie, Geostatistiek, Hydrogeologie, Hydrologie, Mariene geowetenschappen, Meteorologie, Mineralogie, Oceanografie, Paleoklimatologie, Paleontologie, Petrologie, Remote Sensing, Seismologie, Vulkanologie, Geschiedenis van de oudheid, Cultuurgeschiedenis, Kunstgeschiedenis, Geschiedenis van de geografie, Geschiedenis van de geschiedenis, Geschiedenis van de wiskunde, Geschiedenis van de filosofie, Geschiedenis van de religies, Geschiedenis van de wetenschap, Moderne Geschiedenis, Museologie, Musicologie, Bestuursrecht, Burgerlijk recht, Handelsrecht, Staatsrecht, Contractenrecht, Corporate Governance (Ondernemingsbestuurkunde), Ondernemingsrecht, Strafrecht, Digitaal recht, Milieurecht, Europees recht, Financieel recht, Gender en recht, Internationaal recht, Rechtsgeleerdheid, Arbeidsrecht, Geschiedenis van het recht, Mediarecht, Noordelijk recht, Procesrecht, Eigendomsrecht, Publiekrecht, Fiscaal Recht, Afrikaanse talen, Altaïsche talen, Toegepaste Taalkunde, Austroaziatische talen, Austronesische talen, Baltische talen, Samenstellingsonderzoeken, Computationele taalkunde, computationele linguïstiek, Geconstrueerde talen, Discoursanalyse (Discourse Analysis), Germaanse talen, Hellenistische talen, Historische taalkunde, Geschiedenis van de taal, Inheemse talen, Indo-Iraanse talen, Interlinguïstiek, Taal- en Spraaktechnologie, Latijn, Lexicografie, Taaltypologie, Morfologie, Neurolinguïstiek, Filologie, Fonetica, Fonologie, Pragmatica, Psycholinguïstiek, Retorica, Romaanse talen, Scandinavische talen, Semantiek, Semiotiek, Semitische talen, Gebarentaal, Sino-Tibetaanse talen, Slavische talen, Sociolinguïstiek, Syntaxis, Oeraalse talen, Westgermaanse talen, Klassieke filologie, Engelse literatuur, Journalistiek, Literatuurtheorie, Wereldliteratuur, Algebra, Analyse, Toegepaste wiskunde, Computationele wiskunde, Geometrie en topologie, Logica, Getaltheorie, Kansrekening, Statistiek, Stochastiek, Verslavingsgeneeskunde, Allergologie, Anatomie, Andrologie, Anesthesiologie, Audiologie, Bacteriologie, Bariatrische chirurgie, Biogeneeskunde, Cardiologie, Klinische wetenschappen, Tandheelkunde, Dermatologie, Geneeskunde bij rampen, Medische hulp in spoedgevallen, Endocrinologie, Epidemiologie, Forensische wetenschap, Gastroenterologie, Geriatrie, Gerontologie, Gezondheidswetenschappen (Health Science), Hematologie, Hepatologie, Immunologie, Implantologie, Infectieziekten, Interne geneeskunde (algemene geneeskunde), Internationale en humanitaire geneeskunde, Logopedie, Medische beeldtechniek (Imaging), Medisch management, Medische technologie, Moleculaire Geneeskunde, Nefrologie, Neurologie, Verplegingswetenschap, Voedingsleer en diëtetiek, Observatiegeneeskunde, Gynaecologie en obstetrie, Ergotherapie, Oncologie, Oogheelkunde, Optometrie, Orthopedie, KNO, Pathologie, Pediatrie, Farmacie en farmacologie, Fysiotherapie, Psychiatrie en psychologie, Volksgezondheid, Radiologie, Regeneratieve Geneeskunde, Revalidatiegeneeskunde, Ademhalingsgeneesunde, Reumatologie, Sportgeneeskunde en inspanningsfysiologie, Chirurgie, Toxicologie, Transfusiegeneeskunde, Transplantatie, Traumatologie, Urologie, Vasculaire geneeskunde, Veterinaire wetenschappen, Esthetica, Toegepaste filosofie, Epistemologie, Ethiek, Logic, Metafysica, Wetenschapsfilosofie, Sociale en politieke filosofie, Versnellerfysica, Geluidsleer (Akoestiek), Toegepaste fysica, Atomaire, moleculaire en optische fysica, Biofysica, Scheikundige Natuurkunde, Computationele fysica, Gecondenseerde materiefysica, Cryogenics, Electromagnetisme, Experimentele fysica, Vloeistofdynamica, Vloeistofmechanica, Geofysica, Laserfysica, Materiaalfysica, Mathematische fysica, Medische fysica, Moleculaire fysica, Nucleaire fysica, Optica, Deeltjesfysica, Fotonica, Plasmafysica, Quantumfysica, Solid-state Physics, Theoretische fysica, Thermodynamica, Voertuigdynamica, Comparatieve democratisering, Comparatieve politiek, Conflictprocessen, Federalisme en intergouvernementele relaties, Buitenlands beleid, Grondslagen van politieke theorie, Gezondheidspolitiek en gezondheidsbeleid, Mensenrechten, IT en politiek, Internationale geschiedenis en politiek, Internationale Betrekkingen, Internationale veiligheid en wapenbeheersing, Wetgeving, Nationale politiek, Politieke communicatie, Politieke economie, Politieke methodologie, Politieke netwerken, Politieke organisaties en partijen, Politieke psychologie, Politiek wetenschappelijk onderwijs, Politieke theorie, Politicologie, Politicologie en geschiedenis, Politiek, literatuur en film, Openbaar bestuur, Openbaar beleid, Ras, etniciteit en politiek, Vertegenwoordiging en electorale systemen, Wetenschap, technologie en milieupolitiek, Landspolitiek en landsbeleid, Stedelijke politiek, Onderzoek naar vrouwen en politiek, Abnormale psychologie, Toegepaste psychologie, Gedragswetenschappen, Biologische psychologie, Cognitieve psychologie, Gemeenschapspsychologie, Ontwikkelingspsychologie, Differentiële psychologie, Onderwijspsychologie, Emotieleer, Evolutionaire psychologie, Experimentele psychologie, Forensische psychologie, Gezondheidspsychologie, Intrapersoonlijke communicatie, Juridische psychologie (psychologie en de wet), Mediapsychologie, Neuropsychologie, Organisatiepsychologie, Persoonlijkheidspsychologie, Positieve psychologie, Psychoanalyse, Psychofysica, Kwantitatieve psychologie, Sociale psychologie, Sportpsychologie, Kind- en jeugdwetenschappen, Criminologie, Cultuurwetenschappen, Onderzoek naar ontwikkelingslanden, Onderzoek naar beperkingen, Genderstudies, Menselijke geografie, Media- en communicatiestudies, Sociaal onderzoek, Sociale stratificatie, Sociale theorie, Maatschappelijk werk, Sociobiologie, Sociocybernetica, Sociologie, Sportwetenschappen, Toerisme, Stadswetenschappen, Astrobiologie, Astrochemie, Astronomie, Astrofysica, Cosmologie, Waarnemingsastronomie, Abrahamitische religies, Atheïsme en humanisme, Vergelijkende religieleer, Indiase religies, Mythologie en folklore, Overige religies, Tao-religies
Baan opslaan

Meer vacatures bij deze werkgever